ELTRAKO SP. Z O.O.

Spółka ELTRAKO, do dnia 2 stycznia 2019 roku wchodząca w skład GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIMzostała połączona z ELEKTROTIM S.A. 

W dniu 02.01.2019 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu połączenia ELEKTROTIM S.A. (Spółka przejmująca) z ELTRAKO Sp. z o.o. (spółka przejmowana) zgodnie z wnioskiem ELEKTROTIM S.A.

Zgodnie z Postanowieniem: połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 §  6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przejmowanej nie będą wydawane udziały w Spółce Przejmującej.

Podstawę połączenia stanowią: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. z dnia 13 listopada 2018r. oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eltrako Sp. z o.o. z dnia 13 listopada 2018r.

 

Dyrektor Zakładu Sieci Gliwice

Sławomir Cieśla

Tel.: ( +48 71) 38 82 412

Tel. kom.: (+48) 697 400 412

e-mail: slawomir.ciesla@elektrotim.pl

 

Dane kontaktowe:

Zakład Sieci Gliwice

ul. Cmentarna 22

44-103 Gliwice

tel./fax.: 32 231 74 86

e-mail: biuro@eltrako.pl