MAWILUX S.A.

 Spółka MAWILUX do dnia 28.02.2018 wchodząca w skład GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM została połączona z ELEKTROTIM S.A. 

W dniu 28.02.2018r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu połączenia ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca) z MAWILUX S.A. (spółka przejmowana) zgodnie z wnioskiem ELEKTROTIM S.A.

Zgodnie z Postanowieniem: połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 §  6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przejmowanej nie będą wydawane udziały w Spółce Przejmującej.

Podstawę połączenia stanowią: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. z dnia 30 stycznia 2018r. oraz uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAWILUX S.A. z dnia 30 stycznia 2018r.

 1. Spółka MAWILUX S.A. zostanie wykreślona z KRS przez sąd rejestrowy z urzędu. Wykreślenie wpisu ma charakter techniczny i nie wpływa na termin połączenia. Połączenie spółek nastąpiło z chwilą wpisu połączenia, tj. w dniu 28.02.2018r.
 2. Spółka ELEKTROTIM S.A. stała się następcą prawnym MAWILUX S.A. i wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki MAWILUX S.A. - art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych (sukcesja uniwersalna)
 3. Pracownicy MAWILUX S.A. stali się Pracownikami ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 231  Kodeksu pracy i są zatrudnieni w Pionie Zarządzania w Zakładzie Systemów Lotniskowych MAWILUX 
 4. Dyrektorem Zakładu Systemów Lotniskowych MAWILUX jest Pan Dariusz Kozikowski.

                                                                                                         

Przedmiot działalności Zakładu Systemów Lotniskowych MAWILUX to realizacja inwestycji lotniskowych związanych z budową, modernizacją i konserwacja systemów lotniskowych takich jak:

 • systemy oświetlenia nawigacyjnego,
 • systemy bezpieczeństwa,
 • systemy transportu bagażu,
 • instrumentalne systemy lądowania (ILS),
 • radiolatarnie (NDB, DVOR/DME),
 • systemy radarowe,
 • systemy antenowe,
 • inne systemy nawigacyjne i radiokomunikacyjne.
 • instalacje elektryczne nn, SN i teletechniczne,

Zakład Systemów Lotniskowych MAWILUX oferuje Klientom szeroki zakres usług "pod klucz" począwszy od wykonania projektów, dostaw, prac budowlano-montażowych, skończywszy na usługach gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz pracach konserwacyjnych. Ponadto wykonuje specjalistyczne prefabrykaty betonowe takie jak: studnie i fundamenty lotniskowe, itp.

Wybrane realizacje:

- Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.  - Wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z rozbudową sortowni bagażu oraz dostosowanie systemu transportu bagażu do pięciostopniowej kontroli bezpieczeństwa:

 • wykonanie prac budowlanych - rozbudowa sortowni bagażu,
 • wykonanie projektu części mechanicznej i elektrycznej systemu transportu bagażu,
 • dostawa części mechanicznej i elektrycznej systemu transportu bagażu,
 • instalacja systemu wraz z podłączeniem urządzeń do prześwietlania bagażu,
 • uruchomienie systemu,
 • wykonanie mebli stanowisk check-in.

- Port Lotniczy Warszawa-Okęcie - Wymiana istniejącego oświetlenia nawigacyjnego na PPS-3 w rejonie DK-M3. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, prace budowlano-montażowe.

- Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i prac budowlano-montażowych Ośrodka Radiolokacyjnego Kontroli Zbliżania w zakresie instalacji:

 • elektrycznych,
 • teletechnicznych,
 • włamania,
 • odgromowej,
 • przeciw pożarowej,
 • CCTV.

- Pałac Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Wykonanie instalacji technologicznych lądowiska dla śmigłowców (oświetlenie nawigacyjne) wraz z instalacją zasilającą. Prace budowlano-montażowe, uruchomienie i szkolenie.

- Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. - Instalacja anten VHF i UHF dla radiostacji ACC Poznań. Dostawy, prace budowlano-montażowe.

- Lotnisko Łask - Roboty budowlano montażowe:

 • dostosowanie infrastruktury dla podsystemu cyfrowej łączności utajnionej,
 • dostosowanie infrastruktury dla systemu ICC,
 • dostosowanie infrastruktury dla systemu SEC-WAN.

- 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wykonanie lądowiska dla śmigłowców w Szpitalu w Ełku w zakresie:

 • dostawa oświetlenia nawigacyjnego,
 • wykonanie płaszczyzny lądowiska,
 • wykonanie prac budowlano-montażowych,
 • dostawa transformatorów, kabli, złączy oraz kabli strony pierwotnej i wtórnej.

Dostawy, montaż, uruchomienie.

- Aeroklub Warmińsko-Mazurski - Wykonanie systemu oświetlenia nawigacyjnego lotniska w zakresie:

 • dostawy materiałów systemu oświetlenia nawigacyjnego (oświetlenie nawigacyjne, zasilacze stałoprądowe, kable złącza, transformatory, fundamenty dla lamp),
 • dostawa wskaźnika wiatru, dostawa radiokontrolera do zdalnego załączania systemu, dostawa systemu monitorowania i sterowania oświetleniem nawigacyjnym, dostawa agregatu prądotwórczego,
 • wykonanie prac budowlano-montażowych uruchomienie i parametryzacja systemu. Dostawy urządzeń i materiałów, prace budowlano montażowe, uruchomienie.

 

ZAKŁAD SYSTEMÓW LOTNISKOWYCH MAWILUX 

ul. Grudzi 23, 05-090 Łady, Raszyn

Tel. (+48) 22 250 24 00

Fax: (+48) 22 349 20 99

 

Dyrektor Zakładu Systemów Lotniskowych MAWILUX

Dariusz Kozikowski

Tel. (+48) 22 250 24 00

tel.kom. (+48) 697 400 406

e-mail: dariusz.kozikowski@elektrotim.pl