Dane skonsolidowane (w tys. zł)

Dane finansowe (skonsolidowane) do pobrania      

Rachunek zysków i strat 2010  2011  2012  2013  2014  2015
Przychody ze sprzedaży 116 449 189 709 211 379 221 612 197 666 353 787
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 374 11 442 9 350 9 700 2 547 26 282
Zysk brutto 5 471 12 790 9 610 8 067 2 891 26 881
Zysk netto 3 785 9 249 6 612 7 536 1 073 21 518
Bilans 2010  2011  2012  2013  2014  2015
Aktywa trwałe 28 730 30 472 36 457 36 840 34 846 38 985
Aktywa obrotowe 93 172 108 954 110 266 112 243 123 521 161 258
w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty 37 162 32 217 21 948 28 635 40 173 46 401
Całkowite aktywa 121 902 139 426 146 723 149 083 158 367 200 243
Kapitał własny 86 586 89 941 87 349 89 030 81 930 98 377
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 316 49 485 59 374 60 053 76 437 101 866
  w tym zobowiązania długoterminowe 2 988 271 197 555 141 759
  w tym zobowiązania krótkoterminowe 27 110 41 745 46 868 48 022 64 685 86 190
Całkowite pasywa 121 902 139 426 146 723 149 083 158 367 200 243
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Liczba akcji (szt.) 9 848 159 9 959 159 9 959 159 9 977 047 9 983 009 9 983 009
Zysk na akcję 0,38 0,98 0,66 0,76 0,11 2,16
Wartość księgowa na akcję 8,79 9,30 8,77 8,92 8,21 9,85