ELEKTROTIM S.A. informuje o datach zaplanowanych publikacji raportów okresowych oraz konferencji w 2018 roku

 

Zarząd ELEKTROTIM S.A. działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), niniejszym podaje daty przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2017 roku oraz daty konferencji wynikowych:

                    PUBLIKACJA RAPORTU                                                                                             DATA KONFERENCJI

  1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

 

a)     za I. kwartał 2018                   -           24.05.2018r.                                                            25.05.2018r. (piątek)

b)     za III. kwartał 2017                 –          22.11.2018r.                                                            23.11.2018r (piątek)

 

  1. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I. półrocze 2018 roku: 06.09.2018r.          06.09.2018r. (czwartek)

 

  1. Raporty roczne:

 

       Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017: 26.04.2018r.                                   27.04.2018r. (piątek)

                                                                                                                       

Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia, nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu.

Ponadto, zgodnie z § 101 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd ELEKTROTIM S.A. nie będzie przekazywać skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i czwarty kwartał roku obrotowego.

Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.elektrotim.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie".

Informujem dodatkowo, iż konferencje są organizowane w Warszawie. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o kontakt z obsługującą ELEKTROTIM S.A. agencją PR:

MakMedia Group

ul. Bukowińska 22 | 02-703 Warszawa                                                                                                                                          

Pan Grzegorz Grelo                                                                                                                                                                     

e-mail: g.grelo@makmedia.pl

tel.: +48 600 450 074                                                                                                                                                                 

e-mail: makmedia@makmedia.pl