Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust. 2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 7 czerwca 2016r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjinariuszy

Projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Projekt Polityki Wynagrodzeń w części dotyczacej Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Sprawozdnie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015

Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA

Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika