Krzysztof Folta

Krzysztof Folta

Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Krzysztof Folta, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek Elektrotechnika, Specjalność Metrologia Elektryczna. Ponadto ukończył we Wrocławskiej Szkole Zarządzania kurs „Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżerskich” oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania m.in.  programy: „Management 2000” oraz „Management II” w 2007.

 Pan Krzysztof Folta pracował kolejno:

- w latach 1984 – 1987, w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu, jako Kierownik Zakładu,

- od roku 1988 do dzisiaj, w spółce TIM S.A. jako Dyrektor Naczelny, a od 1995 roku – nieprzerwanie - jako Prezes Zarządu.

Pan Krzysztof Folta pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w następujących spółkach:

  1. ELEKTROTIM S.A.
  2. ROTOPINO.PL S.A.

Poza pełnieniem ww. funkcji w organach nadzoru spółek kapitałowych, Pan Krzysztof Folta pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółce TIM S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Krzysztof Folta nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 Za wyjątkiem posiadania akcji Spółek notowanych na GPW w Warszawie SA (w tym akcji TIM S.A., ELEKTROTIM S.A. oraz SONEL S.A.) Pan Krzysztof Folta nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych.

 Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Krzysztof Folta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.