Paweł Czupryna

Paweł Czupryna został powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 Wykształcenie: 

09.2015 – 12.2015  Leadership Development Program Harvard University / ICAN Institute

09.2010 – 07.2011 Master of Business Administration (MBA)  Międzynarodowy program MBA przy współpracy z trzema uczelniami: (i) Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (ii) London Business School (iii) HEC School of Management

09.2002 – 05.2005 BA (Hons) Business Administration & Finance  Middlesex University Business School, Londyn

 Doświadczenie zawodowe:

01.2018 – obecnie Masketan S.A. – Członek Zarządu

05.2017 – obecnie Capital Park S.A. – Dyrektor Rynków Zagranicznych

11.2016 – obecnie Budapest Stock Exchange – Doradca Zarządu

08.2016 – 07.2017 Awbud S.A  – Członek Rady Nadzorczej

06.2013 – 07.2016  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Doradca Prezesa Zarządu w latach 2013-2014 odpowiedzialny za projekty strategiczne (M&A)
  • Dyrektor Działu Relacji z Klientami   
  • Dyrektor Zarządzający przedstawicielstwami GPW w Londynie i Kijowie

09.2013 – 05.2015 Aquis Exchange Limited w Londynie – Członek Rady Nadzorczej

12.2011 – 05.2013 Raiffeisen Centrobank AG w Wiedniu – Senior CEE Equity Sales

08.2009 – 11.2011 Deutsche Bank w Warszawie – Equity Sales& Rozwój Biznesu

09.2006 – 04.2009  Barclays Capital w Londynie  – Analityk – Client Service

Współzałożyciel oraz były Prezes (2008 – 2009) wiodącej organizacji polonijnej Polish Professionals in London.

Według oświadczenia złożonego Spółce Paweł Czupryna nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Paweł Czupryna nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Paweł Czupryna spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteria wymienione w zasadzie szczegółowej II.Z.4. dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Mandat Pawła Czupryny wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2020.