Wojciech Heydel

Wojciech Heydel, powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2016r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., ukończył Politechnikę Śląską w 1985r. na Wydziale Transportu Samochodowego,  specjalizacja: silniki spalinowe.

Pan Wojciech Heydel pracował kolejno:

1985 – 1990 - Pracownik Naukowy Instytutu Technologii Nafty w Krakowie

1990 – 2004 – Koncern BP - 14 lat pracy w koncernie BP na różnych stanowiskach zarządczych, w tym na stanowisku Prezesa Zarządu BP POLSKA, 4 lata w centrali Koncernu w Londynie

2004 – 2008 – PKN ORLEN S.A.: Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży (2004 – 2008) oraz w roku 2008 Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.

2009 – 2011 - niezależny doradca

2010 – 2012 – RUCH S.A. - Prezes Zarządu

Od października 2012r. – nadal – KOGENERACJA S.A. - Prezes Zarządu

Od czerwca 2013r. – nadal -  Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. - Członek Zarządu

Były członek Rad Nadzorczych: BP Gaz, Orlen Gaz, Orlen Deutschland AG, Orlen Oil, Unipetrol Rafinerie, Możejki Nafta, Equus S.A., Polkomtel S.A.

Od 2012r. Członek Rady Nadzorczej EDF Ekoserwis Sp. z o.o. (dawniej Renevis) oraz Rawlplug S.A. (dawniej Koelner S.A.).

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Wojciech Heydel nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Wojciech Heydel nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Wojciech Heydel spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteria wymienione w zasadzie szczegółowej II.Z.4. dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Mandat Pana Wojciecha Heydel wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2018.