Rafał Gulka

Rafał Gulka – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Rafał Gulka został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu w dniu 8 października 2019 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

08.2016 do teraz                  LUMEL S.A  - Członek Rady Nadzorczej (kadencja na 5 lat)

01.2018  do teraz                 DEFALIN GROUP S.A.  - Dyrektor Zarządzający

05.2010 -  12.2017               RELPOL S.A. - Prezes Zarządu 

10.2009 do 04.2010              Silencium SA - Prezes Zarządu

08. 2007 -  08. 2009              RE Investment Sp. z o.o. - Członek Zarządu

08. 2006 - 07.2007                LC Corp S.A. - Wiceprezes Zarządu

11.2003 -  08.2005                Carcade S.A/Getin Leasing S.A. - Prezes Zarządu, Członek Zarządu ds. Handlowych

 01.2003 – 11.2003               Getin Holding S.A. - Dyrektor ds. Inwestycji 

                                            Carcade Rosja (Moskwa) - Dyrektor Generalny

 05.2000 - 12.2002                Cadbury Wedel Sp. z o.o.  - Project Manger w Cadbury Central Europe   

05.1999  - 05.2000                Fashion First S.A. - Prezes Zarządu  

01.1998 - 30.04.1999            Defalin Group S.A. - Dyrektor Zarządzający

08.1995 - 12.1997                 Towarzystwo Finansowo-Leasingowe S.A.

                                             Wydział Rozwoju Sieci - Kierownik (08.95 - 10.95)

                                             Zastępca Dyrektora Handlowego (11.1995 - 09.1996)

                                             Dyrektor Handlowy Członek Zarządu (10.1996 - 12.1997)

07.1994 - 07.1995                  DEXPOL S.A. -  Specjalista d/s Handlu Zagranicznego

04.1994 - 07.1994                  Ministerstwo Przemysłu i Handlu - Asystent DyrektoraGeneralnego i Podsekretarza Stanu

10.1993 - 03.1994                  Krajowa Izba Gospodarcza - Dyrektor Biura Regionalnego

 

Wykształcenie

1994 - 1996    Akademia Ekonomiczna Wrocław;  MBA Executive Program - magisterium

1988 - 1993    Uniwersytet Wrocławski; Katedra Archeologii - magisterium

1992 - 1993    Uniwersytet Wrocławski; Instytut Filozofii i Socjologii     

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Rafał Gulka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Rafał Gulka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Rafał Gulka spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteria wymienione w zasadzie szczegółowej II.Z.4. dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Mandat Pana Rafała Gulki wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2021.