Wojciech Gąsior

Pan Wojciech Gąsior został powołany przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2019r. na trzyletnią kadencję na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Biegły rewident nr 9637 (od kwietnia 2001r.) z doświadczeniem w zakresie badania sprawozdań finansowych obejmującym badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, w tym m.in. spółek wchodzących w skład grup kapitałowych (krajowych i zagranicznych), spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (m.in. badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ELEKTROTIM S.A. za lata 2005-2009 oraz badania danych finansowych na potrzeby Prospektu Emisyjnego ELEKTROTIM S.A.).

Doświadczenie zawodowe:

06.2011 – obecnie      Wagony Świdnica sp. z o.o. (poprzednio Wagony Świdnica S.A.) 

Zastępca Dyrektora Finansowego;

od 03.2015 Zastępca Dyrektora Finansowego / Główny Księgowy

07.2012 – obecnie     RE-FIN sp. z o.o. (Spółka wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3806) biegły rewident, wspólnik (60% głosów spółki na walnym zgromadzeniu spółki), Prezes Zarządu

04.2019 – obecnie     Zakład Transportu Kolejowego „SIARKOPOL” sp. z o.o. (spółka zależna od spółki Wagony Świdnica sp. z o.o.)

Wiceprezes Zarządu

02.2014 – 06.2018     Zakład Naprawczy Taboru Kolejowego „Oława” Sp. z o.o. (spółka zależna od spółki Wagony Świdnica sp. z o.o.) 

Wiceprezes Zarządu (do dnia połączenia)

11.2002 – 06.2012     ELIKS Audytorska sp. z o.o. 

biegły rewident, wspólnik w okresie 11.2008-06.2012; Wiceprezes Zarządu w okresie 11.2008-12.2010

01.1997 – 10.2002     Zespół Biegłych Rewidentów „Faber” sp. z o.o.

praktykant, aplikant, biegły rewident

05.1994 – 12.1994     Coca-Cola West Poland sp. z o.o. 

księgowy

12.1993 – 04.1994,    Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto

01.1995 – 12.1997     kontroler podatkowy 

05.1992 – 11.1993     Izba Skarbowa we Wrocławiu 

kontroler podatkowy

 

Wykształcenie
1986 r. – 1992 r.         Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki

Narodowej studia magisterskie

 

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Wojciech Gąsior nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Wojciech Gąsior nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Wojciech Gąsior spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteria wymienione w zasadzie szczegółowej II.Z.4. dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Mandat Pana Wojciecha Gąsiora wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2021.