Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy - 2012

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ELEKTROTIM S.A. w roku 2012:

 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2012 roku

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust.2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 28 maja 2012r., o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

W celu zapoznania sie z treścią podjętych Uchwał przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 28.05.2012 prosimy o przejście do zakładki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 maja 2012.