Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 maja 2012

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ELEKTROTIM S.A.  - 28 maja 2012

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust.2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 28 maja 2012r., o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

 

Poniżej treść Uchwał podjętych przez  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A., wraz z informacjami uzupełniającymi:

Treśc Uchwał podjętych przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 28.05.2012r.

 Informacja w sprawie dywidendy dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

Informacja w sprawie powołania Członków do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 28.05.2012r.