Ogłoszenie o zwołaniu WZA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

  I.              Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, zgodnie z art. 4022, pkt. 1 Ksh

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust.2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 28 maja 2012r., o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obra
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok.
 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

10.  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2011, a także z wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok

15.  Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2011.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na dywidendę za rok 2011

17.  Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2011r.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych– Dariuszowi Połetkowi – z wykonania obowiązków w 2011r.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju– Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w 2011r.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2011r.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2011r.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – z wykonania obowiązków w 2011r.

24.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiktorowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2011r.

25.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Rodzynkiewiczowi – z wykonania obowiązków w 2011r.

26.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego oraz dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

27.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej  - Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego oraz Pana Mateusza Rodzynkiewicza.

28.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych, Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

29.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

30.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

31.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu ELEKTROTIM S.A.

32.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A.

33.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 13) Statutu ELEKTROTIM S.A.

34.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 ust. 3 Statutu ELEKTROTIM S.A.

35.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ELEKTROTIM S.A. uwzględniającego zmiany, o których mowa w pkt. 31-34 porządku obrad.

36.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązywania Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A”

37.  Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji stosowania dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie

38.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA

39.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II.        Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 4022, pkt. 2 Ksh

Na podstawie art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

a)        Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@elektrotim.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

b)        Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. a) powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. a) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

c)        Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zamiennej, dotyczącej danej sprawy wprowadzonej do porządku obrad, powinien być przekazany na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej w chwili odczytania projektu  uchwały.

d)       Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierający dane określone w art. 4023 KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.

Pełnomocnictwo do głosowanie przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

e)        Jeżeli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to Akcjonariusz-mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno być przesłane na adres Spółki, ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław. Zawiadomienie w formie elektronicznej jest przesyłane na adres: sekretariat@elektrotim.pl

Zawiadomienie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Akcjonariusza-mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenie pełnomocnictwa w jego imieniu,
 2. Rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy,
 3. Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) pełnomocnika, rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz kopię ww. dokumentów przesłaną w formie elektronicznej,
 4. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą
 5. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają weryfikację pełnomocnika.
 6. Datę udzielenie pełnomocnictwa,
 7. Wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
 8. Zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictw oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
 9. Wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
 10. Podpis mocodawcy lub osób działających w imieniu mocodawcy.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z akcjonariuszy, w tym także pełnomocnicy, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie mają obowiązek wpisania się na listę obecności.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

e) i f)   Spółka nie przewiduje uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g)    Spółka nie przewiduje wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III.        Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 4022, pkt. 3 Ksh

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12.05.2012r.

IV.        Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 4022, pkt. 4 Ksh

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które

a)        na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 12.05.2012 roku (dzień rejestracji) będą akcjonariuszami Spółki

oraz

b)        nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 14.05.2012r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki wartościowe imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. od dnia 23.05.2012r.) w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

  V.      Informacja o pełnym tekście dokumentacji oraz projekty uchwał, zgodnie z art. 4022, pkt. 5 Ksh

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.

  VI.        Wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4022, pkt. 6 Ksh

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.

Ogłoszenie o zwołąniu WZA na dzień 28.05.2012r.