Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy - 2013

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ELEKTROTIM S.A. w roku 2013:

 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 maja 2013 roku

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust.2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 23 maja 2013r., o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

W celu zapoznania sie ze szczegółowymi informacjami i dokumentami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. prosimy o przejście do zakładki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 23 maja 2013.