Transmisja obrad online

W dniu 28.05.2012r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. podjęło Uchwałę nr 30/WZA/2012 w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A.

Poniżej treść ww. Uchwały:

Uchwała nr 30/WZA/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 28.05.2012r.

 

w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

w ELEKTROTIM S.A.

 

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

 

  1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” wszystkie organy oraz członków organów Spółki ELEKTROTIM S.A. w zakresie zgodnym z treścią Załącznika nr 1 do Uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia dziewiętnastego października dwa tysiące jedenastego roku (19.10.2011) za wyjątkiem:

a)     zasady z Rozdziału III ust. 6, dotyczącej kryterium niezależności przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej,

b)     zasady z Rozdziału III ust. 8, w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,

c)     zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 1), tj.  transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

d)     zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 2), tj. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

  1. W przypadku naruszenia zasad ładu korporacyjnego zawartego
    w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w zakresie powyżej określonym, Spółka, zgodnie z preambułą do przedmiotowego dokumentu, jest zobowiązana do przekazania w tym zakresie stosownej informacji do publicznej wiadomości wg obowiązującej procedury informacyjnej
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mając na uwadze powyższą Uchwałę WZA, na chwilę obecną Zarząd ELEKTROITM S.A. nie planuje przeprowadzania transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.