Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy - 2014

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust.2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 3 czerwca 2014r., o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Uchwały podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. w dniu 03.06.2014r. 

Informacja o wypłacie dywidendy

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 03.06.2014r.

Informacja o powołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Życiorys Przewodniczacego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.