Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17 lutego 2014

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust. 4 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych - w zw. z art. 398 KSH oraz  art. 4021 § 1 i 2 KSH, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 17 lutego 2014r., o godz. 900 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Stefana Dziedziula
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W dniu 17.02.2014 Nazdwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. podjęło następujące uchwały:

Uchwały podjęte podczas Nadzyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17.02.2014