Mirosław Nowakowski

Mirosław Nowakowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 

Doświadczenia zawodowe:

Mirosław Nowakowski kolejno pracował:

-           w latach 1985 - 1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako specjalista ds. ochrony przeciwporażeniowej;

-           w latach 1988 – 2010 w TIM S.A., gdzie kolejno zajmował następujące stanowiska:

-           1988 - 1989 - Specjalista ds. Ochrony Przeciwporażeniowej,

-           1989 - 1990 - Kierownik Zakładu Instalacji Elektrycznych,

-           1990 - 1991 - Kierownik Zakładu Handlu Hurtowego,

-           1991 - 1994 - Zastępca Dyrektora ds. Handlowych,

-           1994 - 1999 - Dyrektor Handlowy,

-           1999 - 2001 - Dyrektor ds. Logistyki

-          od 26.05.2001 – do 13.04.2010r. - Członek Zarządu TIM S.A. - Dyrektor ds.

Logistyki, w tym od 17.12.2007r. Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

-           od 26.05.2010r. do 23.05.2013r. – pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju w ELEKTROTIM S.A.

Mirosław Nowakowski w latach 1998 – 2000, w latach 2001 – 2007 oraz w latach 2015-2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Obecnie Mirosław Nowakowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce SONEL S.A. w Świdnicy. Działalność SONEL S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROTIM S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce Mirosław Nowakowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Mirosław Nowakowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Mirosław Nowakowski nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteriów wymienionych w zasadzie szczegółowej II.Z.4. dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Mandat Mirosława Nowakowskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2020.