Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

ELEKTROTIM S.A. informuje, iż 26 maja 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 3.494.053,15 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote 15/100), tj. 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) brutto na jedną akcję.

Walne Zgromadzenie uchwaliło, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 14 czerwca 2017r. (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom w dniu 30 czerwca 2017r. (termin wypłaty dywidendy).

Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.983.009 akcji.