KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych: 

ELEKTROTIM S.A. 

ul. Stargardzka 8

54-156 Wrocław                                                                                                                                                                                         

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław,
  2. drogą elektroniczną: sekretariat@elektrotim.pl
  3. telefonicznie: (71) 38 82 480

 

Inspektor ochrony danych:

Na spółce ELEKTROTIM S.A. nie ciąży obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w oparciu o przepis art. 37 ust. 1 RODO.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych został wyznaczony kontroler procesów przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: odo@elektrotim.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych:

Dane osobowe pozyskiwane przez spółkę ELEKTORTIM S.A. przetwarzane są na podstawie:

-        art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;

-        art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań             na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

-        art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

-        art. 6 ust. 1 lit. d RODO, gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

-        art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez                               administratora lub przez stronę trzecią. 

 

Okres przetwarzania danych:

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od podstawy ich przetwarzania, przez okres nie dłuższy niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w ELEKTROTIM S.A. 

 

Twoje prawa: 

Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (pdf.)