Grupa kapitałowa

Od 2007 roku trwa proces tworzenia Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

 Aktualnie w jej skład wchodzą cztery firmy:

  • ELEKTROTIM S.A.
  • PROCOM SYSTEM S.A.
  • ZEUS S.A.
  • OSTOYA - DATASYSTEM Sp. z o.o.

 

Spółka ELTRAKO, do dnia 2 stycznia 2019 roku wchodząca w skład GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM, została połączona z ELEKTROTIM S.A. 

W dniu 02.01.2019 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu połączenia ELEKTROTIM S.A. (Spółka przejmująca) z ELTRAKO Sp. z o.o. (spółka przejmowana) zgodnie z wnioskiem ELEKTROTIM S.A.

Zgodnie z Postanowieniem: połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 §  6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przejmowanej nie będą wydawane udziały w Spółce Przejmującej.

Podstawę połączenia stanowią: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. z dnia 13 listopada 2018r. oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eltrako Sp. z o.o. z dnia 13 listopada 2018r.

 

Spółka MAWILUX, do dnia 28.02.2018 wchodząca w skład GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM, została połączona z ELEKTROTIM S.A. 

W dniu 28.02.2018r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu połączenia ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca) z MAWILUX S.A. (spółka przejmowana) zgodnie z wnioskiem ELEKTROTIM S.A.

Zgodnie z Postanowieniem: połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 §  6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przejmowanej nie będą wydawane udziały w Spółce Przejmującej.

Podstawę połączenia stanowią: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. z dnia 30 stycznia 2018r. oraz uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAWILUX S.A. z dnia 30 stycznia 2018r.