Dane jednostkowe (w tys. zł)

Dane finansowe (jednostkowe) do pobrania    

Rachunek zysków i strat 2010  2011  2012  2013  2014  2015
Przychody ze sprzedaży 74 976 139 439 130 335 139 387 110 275 226 615
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 007 8 253 3 382 9 220 -680 15 344
Zysk brutto 5 737 9 417 6 540 11 277 3 125 18 068
Zysk netto 5 091 7 784 5 810 10 596 2 862 15 136
Bilans 2010  2011  2012  2013  2014  2015
Aktywa trwałe 31 546 32 816 39 916 38 730 38 202 41 707
Aktywa obrotowe 69 594 81 652 67 848 75 021 86 511 106 636
w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty 34 114 27 429 12 225 24 351 35 040 29 969
Całkowite aktywa 1101 140 114 468 107 764 113 224 125 242 148 344
Kapitał własny 81 955 82 973 78 824 83 456 78 831 87 900
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 185 31 495 28 940 29 768 46 411 60 443
   w tym zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
   w tym zobowiązania krótkoterminowe 16 538 26 718 23 620 24 206 40 414 53 010
Całkowite pasywa 101 140 114 468 107 764 113 224 125 242 148 344
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Liczba akcji (szt.) 9 848 159 9 959 159 9 959 159 9 983 009 9 983 009 9 983 009
Zysk na akcję 0,52 0,78 0,58 1,06 0,29 1,52
Wartość księgowa na akcję 8,32 8,33 7,91 8,36 7,90 8,80