Dane jednostkowe (w tys. zł)

Dane finansowe (jednostkowe) do pobrania    

Rachunek zysków i strat 2012  2013  2014  2015  2016  2017
Przychody ze sprzedaży 130 335 139 387 110 275 226 615 167 385 173 662
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 382 9 220 -680 15 344 134 3 769
Zysk brutto 6 540 11 277 3 125 18 068 5 790 1 643
Zysk netto 5 810 10 596 2 862 15 136 5 103 675
Bilans 2012  2013  2014  2015  2016  2017
Aktywa trwałe 39 916 38 730 38 202 41 707 42 798 40 354
Aktywa obrotowe 67 848 75 021 86 511 106 636 84 541 95 731
w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 225 24 351 35 040 29 969 17 205 25 817
Całkowite aktywa 107 764 113 224 125 242 148 344 127 339 136 086
Kapitał własny 78 824 83 456 78 831 87 900 80 615 77 742
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 940 29 768 46 411 60 443 46 724 58 343
   w tym zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 41 696
   w tym zobowiązania krótkoterminowe 23 620 24 206 40 414 53 010 40 614 51 821
Całkowite pasywa 107 764 113 224 125 242 148 344 127 339 136 086
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Liczba akcji (szt.) 9 848 159 9 959 159 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
Zysk na akcję 0,58 1,06 0,29 1,52 0,29 0,07
Wartość księgowa na akcję 7,91 8,36 7,90 8,80 7,90 7,79