Dywidenda

Nadrzędnym celem Zarządu ELEKTROTIM S.A. jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki, budowania ich majątku poprzez realizację programu inwestycyjnego oraz czytelnej, długofalowej i stabilnej polityki dywidend.

Szczegóły polityki wypłat dywidend dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. w załączonym pliku (zobacz)

 Informacje na temat planowanych dywidend 

ELEKTROTIM S.A. informuje, iż 26 maja 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 3.494.053,15 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote 15/100), tj. 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) brutto na jedną akcję.

Walne Zgromadzenie uchwaliło, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 14 czerwca 2017r. (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom w dniu 30 czerwca 2017r. (termin wypłaty dywidendy).

Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.983.009 akcji.

Wypłaty dywidendy przez ELEKTROTIM S.A. w latach 2008 - 2017 

Stopa dywidendy w latach 2008-2017 

Informacje na temat wypłaconych dywidend w latach 2011 -2016:

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2017 (raport bieżący nr 17-2017)

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2016 (raport bieżący nr 21-2016)

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2015 (raport bieżący nr 33-2015)

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2014 (raport bieżący nr 15-2014)

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2013 (raport bieżący nr 17-2013)

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2012 (raport bieżący nr 13-2012)

      Dywidenda dla Akcjonariuszy 2011 (raport bieżący nr 15-2011)