elektrotim-logo

Okresy zamknięte

Według stanu prawnego obowiązującego od 3 lipca 2016r. - zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - "Bez uszczerbku dla art. 14 i 15 osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z: a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub b) prawem krajowym."

Poniżej tabela okresów zamkniętych w 2017 roku na dokonywanie transakcji na akcjach ELEKTROTIM S.A., z naniesioną aktualizacją zgodnie z wymogami prawnymi jw.

Okresy zamknięte na nabywanie i zbywanie akcji ELEKTROTIM S.A. w 2017 roku - Tabela do pobrania