ISTOTNE TRANSAKCJE

W tym miejscu Spółka informuje o istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi zgodnie z Art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2022.2554 z dnia 2022.12.09 z późń. zmianami) - Rozdział 4b Transakcje z podmiotami powiązanymi.