Dane skonsolidowane (w tys. zł)

Dane finansowe (skonsolidowane) do pobrania      

Rachunek zysków i strat 2012  2013  2014  2015  2016  2017
Przychody ze sprzedaży 211 379 221 612 197 666 353 787 257 953 293 087
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 350 9 700 2 547 26 282 1 563 -977
Zysk brutto 9 610 8 067 2 891 26 881 1 980 -2 573
Zysk netto 6 612 7 536 1 073 21 518 -556 -4 482
Bilans 2012  2013  2014  2015  2016  2017
Aktywa trwałe 36 457 36 840 34 846 38 985 38 363 39 983
Aktywa obrotowe 110 266 112 243 123 521 161 258 127 787 135 959
w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 948 28 635 40 173 46 401 28 035 26 719
Całkowite aktywa 146 723 149 083 158 367 200 243 166 150 175 942
Kapitał własny 87 349 89 030 81 930 98 377 84 513 76 450
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 374 60 053 76 437 101 866 81 637 99 492
  w tym zobowiązania długoterminowe 197 555 141 759 575 1 294
  w tym zobowiązania krótkoterminowe 46 868 48 022 64 685 86 190 68 596 85 356
Całkowite pasywa 146 723 149 083 158 367 200 243 166 150 175 942
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Liczba akcji (szt.) 9 959 159 9 977 047 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
Zysk na akcję 0,66 0,76 0,11 2,16 -0,06 -0,45
Wartość księgowa na akcję 8,77 8,92 8,21 9,85 8,47 7,66