Jan Walulik

Jan Walulik  - Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Jan Walulik z wykształcenia jest magistrem inżynierem telekomunikacji – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektroniki. Ponadto ukończył studium podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej pt. „Mikroprocesory w technice pomiarowej”, kurs dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i dyplomem Ministerstwa Skarbu Państwa oraz roczny Program „Management 2011” w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania.

Jan Walulik pracował kolejno:

- w latach 1980 - 1984 w PAE Radiotechnika we Wrocławiu jako inżynier uruchomień;

- w latach 1984 - 1987 w ZPAE INCO we Wrocławiu jako inżynier serwisu;

- w latach 1987 - 1990 w Tareq Co., Kuwait City, Kuwejt, jako inżynier serwisu; - w latach 1990 - 1994 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu Innowacyjno-Wdrożeniowego;

- w latach 1994 - 1995 w spółce TIM Sp. z o.o. w Świdnicy jako Dyrektor d.s. Technicznych; oraz

- od 1995 r. w spółce SONEL S.A. w Świdnicy jako Wiceprezes Zarządu.

Jan Walulik pełni również funkcję Dyrektora w SONEL Instruments India Private Ltd. Od roku 2001 do 08.10.2019 roku Pan Jan Walulik pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A., a od 09.10.2019 roku do 30.06.2020 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Jan Walulik nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Jan Walulik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Jan Walulik nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteriów wymienionych w zasadzie szczegółowej II.Z.4. dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Mandat Członka Rady Nadzorczej Jan Walulika wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2020.