Jan Walulik

Jan Walulik  - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Jan Walulik został powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 października 2019 roku do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Do dnia 8 października 2019 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Pan Jan Walulik z wykształcenia jest magistrem inżynierem telekomunikacji – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Elektroniki. Ponadto Pan Jan Walulik ukończył studium podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej pt. „Mikroprocesory w technice pomiarowej”, kurs dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i dyplomem Ministerstwa Skarbu Państwa oraz roczny Program „Management 2011” w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania.

Pan Jan Walulik pracował kolejno:

-    w latach 1980 - 1984 w  PAE Radiotechnika we Wrocławiu  jako  inżynier uruchomień;

-    w latach 1984 - 1987 w ZPAE INCO we Wrocławiu jako inżynier serwisu;

-    w latach 1987 - 1990 w Tareq Co., Kuwait City, Kuwejt, jako inżynier serwisu;

-    w latach 1990 - 1994 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu Innowacyjno-Wdrożeniowego;

-    w latach 1994 - 1995 w spółce TIM Sp. z o.o. w Świdnicy jako Dyrektor d.s. Technicznych;

      oraz

-    od 1995 r. w spółce SONEL S.A. w Świdnicy jako Wiceprezes Zarządu.

Pan Jan Walulik pełni również funkcję Dyrektora w SONEL Instruments India Private Ltd.

Od roku 2001 Pan Jan Walulik pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Jan Walulik nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Jan Walulik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Jan Walulik nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteriów wymienionych w zasadzie szczegółowej II.Z.4. dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. 

Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jan Walulika wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2019.