W dniu 28.02.2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dokonał wpisu połączenia ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 30.01.2018r., informuje, że otrzymała w dniu 28.02.2018r. Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie w Rejestrze Przedsiębiorców połączenia Spółki ELEKTROTIM S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką MAWILUX S.A. z siedzibą w Ładach, przy ul. Grudzi 23, 05-090 Łady (jako Spółki Przejmowanej).

Zgodnie z Postanowieniem: połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 §  6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przejmowanej nie będą wydawane udziały w Spółce Przejmującej.

Podstawę połączenia stanowią: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. z dnia 30 stycznia 2018r. oraz uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAWILUX S.A. z dnia 30 stycznia 2018r.

Postanowienie Sądu KRS w sprawie połączenia ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A. 

KRS ELEKTROTIM S.A. z dnia 28.02.2018