IX EDYCJA KONKURSU ODKRYWCA 2019

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE  IX EDYCJI KONKURSU „ODKRYWCA”

 1. Organizatorem konkursu jest ELEKTROTIM S.A. z siedzibą przy ul. Stargardzkiej 8, 54-044 Wrocław.
 2. Uczestnikiem Konkursu może zostać student ostatniego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, który złożył i obronił pracę inżynierską lub magisterską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2018/2019r.
 3. Prace konkursowe to złożone i obronione w terminie prace inżynierskie lub magisterskie z zakresu nauczania w ramach Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.
 4. Zwycięzca otrzymuje:
 • nagrodę główną - pieniężną w wysokości: od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł netto
 • propozycję płatnego stażu u Organizatora.
 1. Wyróżniony uczestnik konkursu otrzymuje:
 • nagrodę pieniężną w wysokości do 2.000,00 zł netto.
 1. Promotor zwycięskiej lub wyróżnionej pracy otrzymuje:
 • nagrodę pieniężną w wysokości 50% wartości nagrody dla Zwycięzcy/Wyróżnionego – do 2.500,00 zł netto
 1. Prace konkursowe można zgłaszać do dnia 6 września 2019r.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 21 września 2019r.
 3. Symboliczne wręczenie nagrody zwycięzcy konkursu nastąpi podczas uroczystości Inauguracji roku akademickiego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.
 1. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora:

ELEKTROTIM SA

ul. Stargardzka 8

54 – 156 Wrocław

            Z DOPISKIEM – PRACA W KONKURSIE ODKRYWCA

KONKURS ODKRYWCA 2019

REGULAMIN IX EDYCJI KONKURSU "ODKRYWCA":

 

§ 1. ORGANIZATOR

Konkurs "Odkrywca" (dalej: Konkurs) jest częścią projektu społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzonego przez firmę ELEKTROTIM S.A., z siedzibą przy ul. Stargardzkiej 8, 54-156 Wrocław (dalej: Organizator). Działania prowadzone w ramach konkursu realizują zapisy §2 pkt 3 umowy ramowej o współpracy z Politechniką Wrocławską z dnia 21 kwietnia 2017r.

§ 2. CELE KONKURSU

 1. Wyłonienie kreatywnych osób o umiejętnościach i wiedzy z zakresu elektrotechniki, automatyki i informatyki.
 2. Stworzenie dodatkowej zachęty dla studentów do bycia aktywnym.
 3. Nawiązanie współpracy z laureatami konkursu poprzez płatny staż w firmie. Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu może zostać STUDENT ostatniego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, który złożył i obronił pracę inżynierską lub magisterską na Wydziale Elektrycznym POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ w roku akademickim 2018/2019r.

§ 4. PRACE KONKURSOWE

Prace konkursowe to złożone i obronione w terminie prace inżynierskie lub magisterskie z zakresu nauczania w ramach Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

§ 5. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH PRAC KONKURSOWYCH

 1. Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • Możliwość wdrożenia opisanych rozwiązań w praktyce,
 • Elementy nowatorskie, racjonalizatorskie i oryginalność rozwiązania
 • Poziom techniczny pracy
 • Poziom redakcyjny pracy,
 • Materiał faktograficzny,
 • Złożoność opisywanego zagadnienia.

§ 6.  NAGRODY KONKURSOWE

 1. Zwycięzca otrzymuje:
 • nagrodę główną - pieniężną w wysokości: od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł netto
 • propozycję płatnego stażu w siedzibie Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody głównej tylko wyróżnienia konkursowego.

      Wyróżniony uczestnik konkursu otrzymuje:

 • nagrodę pieniężną w wysokości do 2.000,00 zł netto.
 1. Promotor zwycięskiej lub wyróżnionej pracy otrzymuje:
 • nagrodę pieniężną w wysokości 50% wartości nagrody dla Zwycięzcy/Wyróżnionego – do 2.500,00 zł netto
 1. Prace spełniającego kryterium dot. możliwości wdrożenia opisanych rozwiązań w praktyce, będą przyjęte do realizacji przez Organizatora.

§ 7. Czas trwania

1.   Prace konkursowe można zgłaszać do dnia 6 września 2019r.

2.   Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany czasu trwania Konkursu.

3.   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 21 września 2019r.

4.   Symboliczne wręczenie nagrody zwycięzcy konkursu nastąpi podczas uroczystości Inauguracji roku akademickiego na Wydziale Elektrycznym w dniu 28 września 2019.

§ 8. Zgłoszenia konkursowe

 1. Praca konkursowa (w formie wydrukowanej i podpisanej przez Autora oraz w formie elektronicznej PDF) opracowana w języku polskim - powinna zostać wysłana pocztą poleconą lub złożona w siedzibie Organizatora (sekretariat Zarządu) w jednym egzemplarzu. Do pracy należy dołączyć kopię opinii promotora oraz kopię recenzji. Praca powinna być włożona w kopertę oraz opisana z podaniem poniższych informacji:
 • imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy, data złożenia pracy
 • adres Uczelni oraz Wydział
 • adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu autora pracy
 • imię i nazwisko promotora pracy, nr telefonu promotora pracy

Z dopiskiem: PRACA KONKURSOWA: ODKRYWCA 9 edycja

 1. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora:

      ELEKTROTIM SA

      ul. Stargardzka 8

      54 – 156 Wrocław

3.   Po otrzymaniu pracy konkursowej UCZESTNIK konkursu otrzyma potwierdzenie w formie elektronicznej na adres podany na kopercie w terminie 7 dni od daty otrzymania pracy.W przypadku złożenia pracy i nie otrzymania potwierdzenia proszę o kontakt z p. Marzeną Cząstkiewicz, Dział Personalny, tel. 71 3882 462 lub e-mail: marzena.czastkiewicz@elektrotim.pl

§ 9. Ocena jury konkursowego

Do oceny zgłoszonych prac i przyznania nagrody zwycięzcy zostanie powołane Jury Konkursowe. Jury jest jedynym organem przyznającym punkty pracom konkursowym, w skład którego wejdzie jeden  przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej oraz dwóch przedstawicieli Organizatora.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Przekazany Organizatorom materiał musi spełniać wymóg oryginalności i indywidualności działań twórczych Uczestnika oraz nie może naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich. Prace, które naruszać będą te prawa zostaną odrzucone, a ich twórcy - wykluczeni z konkursu.
 2. Przekazane na konkurs prace nie będą zwracane Uczestnikom.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji dotyczącej przyznania nagród lub odmowy jej przyznania.
 4. Przystępując do konkursu, uczestnik zobowiązuje się, iż w razie otrzymania nagrody:

a)     nieodpłatnie udzieli Organizatorowi zgody na opublikowanie swego wizerunku oraz danych osobowych: imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, na stronie internetowej Organizatora oraz w środkach masowego przekazu wraz z informacją o konkursie i wygranej.

b)     na zasadach pierwszeństwa, jeżeli ELEKTROTIM SA złoży taką ofertę, zobowiązuje się sprzedać, za cenę dwustronnie uzgodnioną, materialne prawa autorskie do wyników pracy.

 1. Każdy z Uczestników konkursu przez przystąpienie do Konkursu i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
  1. Organizatorzy mają możliwość zaproszenia do współpracy przy Konkursie inne podmioty zainteresowane kształceniem umiejętności powiązanych z celami Programu.
  2. Nagroda pieniężna w konkursie stanowi przychód laureata konkursu, który podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wartość podatku obciążającą laureata konkursu, pokrywa Organizator konkursu.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu.  
 1. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest przekazanie przez laureata konkursu na pisemne wezwanie Organizatora swoich danych osobowych wraz z upoważnieniem do ich wykorzystania, w celu umożliwienia Organizatorowi rozliczenia należnego podatku dochodowego.
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.