Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 4 lit. a) i § 26 pkt 15) Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. oraz art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 § 1, art. 402 § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 08 października 2019r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.