Daty publikacji wyników oraz konferencji w roku 2022

Spółka ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757), niniejszym podaje daty przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2022 roku oraz terminy organizacji konferencji prasowych:

                                                             Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

                                                       

                                                        Data publikacji raportu                   Data organizacji konferencji prasowej

a)     za I. kwartał 2022                        27.05.2022 rok                           Spółka nie organizuje konferencji za I kwartał 2022 r.

b)     za III. kwartał 2022                     15.11.2022 rok                           16.11.2022 rok (w formie telekonferencji)

 

 

                                             Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I. półrocze 2022 roku:

                                                          Data publikacji raportu                 Data organizacji konferencji prasowej 

                                                                27.09.2022 r.                            27.09.2022 r. (w formie telekonferencji)

      

 

                                                                                    Raporty roczne:

                                                         Data publikacji raportu              Data organizacji konferencji prasowej

                                                                a)     Jednostkowy raport roczny za rok 2021:    

                                                          29.04.2022 rok                           04.05.2022 rok (w formie telekonferencji)

                                                                b)     Skonsolidowany raport roczny za rok 2021:

                                                        29.04.2022 rok                            04.05.2022 rok (w formie telekonferencji)

 

 Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o kontakt z obsługującą ELEKTROTIM S.A. agencją PR:

MakMedia Group

 ul. Grzybowska 4 lok. U9B | 00-131 Warszawa

 Pan Grzegorz Grelo                                                                                                                                                                     

e-mail: g.grelo@makmedia.pl

tel.: +48 600 450 074                                                                                                                                                                 

e-mail: makmedia@makmedia.pl