Daty publikacji wyników oraz konferencji w roku 2023

Spółka ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757), niniejszym podaje daty przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych w 2023 roku oraz terminy organizacji konferencji prasowych:

                                                             Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

                                                        Data publikacji raportu                   Data organizacji konferencji prasowej

a)     za I. kwartał 2023                       30.05.2023 r.                              01.06.2023 r. (w formie telekonferencji)

b)     za III. kwartał 2023                    22.11.2023 r.                              23.11.2023 r. (w formie telekonferencji)

 

                                                Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I. półrocze 2023 roku:

                                                          Data publikacji raportu                 Data organizacji konferencji prasowej 

     ZMIANA Z DNIA 27.09.2023 r. NA  DZIEŃ 20.09.2023 r.              21.09.2023 rok (w formie telekonferencji)

                                                (Raport bieżący nr 27/2023)

      

                                                                                    Raporty roczne:

                                                         Data publikacji raportu              Data organizacji konferencji prasowej

                                                                a)     Jednostkowy raport roczny za rok 2022:    

                                                          28.04.2023 r.                               09.05.2023 rok (w formie telekonferencji)

                                                                b)     Skonsolidowany raport roczny za rok 2022:

                                                        28.04.2023 r.                                09.05.2023 rok (w formie telekonferencji)

 

 Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji prosimy o kontakt z obsługującą ELEKTROTIM S.A. agencją PR:

MakMedia Group

 ul. Grzybowska 4 lok. U9B | 00-131 Warszawa

 Pan Grzegorz Grelo                                                                                                                                                                     

e-mail: g.grelo@makmedia.pl

tel.: +48 600 450 074                                                                                                                                                                 

e-mail: makmedia@makmedia.pl