Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1, § 2 i § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., informuje o odbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połetkowi z wykonania obowiązków w roku 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Nowakowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 24.06.2021 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Posadzy pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.06.2021 r. do 31.12.2021 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walulikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2021.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2021.
24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Gabryjelskiego.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Lesława Kula.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 24/WZA/2019 z dnia 11.06.2019r., zmieniającej Uchwałę WZA nr 23/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r., w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
31. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2021”.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany „Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”.
33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.