Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust.2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 23 maja 2013r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok.
 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2012, a także z wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok
 15. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2012.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na dywidendę za rok 2012 
 17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2012r. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych– Dariuszowi Połetkowi – z wykonania obowiązków w 2012r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju– Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w 2012r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2012r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2012r.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – z wykonania obowiązków w 2012r. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiktorowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2012r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Rodzynkiewiczowi – z wykonania obowiązków w 2012r.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej  - Pana Jana Walulika oraz Pana Wiktora Wieczorkowskiego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych, Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia § 8a Statutu ELEKTROTIM S.A.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30/WZA/2012 z dnia 28.05.2012r. dotyczącej „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A. 
 33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.