Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 2020

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 23 ust. 4 lit. a i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., informuje o odbyciu się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w dniu 28 lipca 2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.