Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. – 06.06.2011r.

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 6 czerwca 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniżej:

Treść Uchwał podjętych przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 06.06.2011


 


 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Wybór Sekretarza
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad
  7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
  9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok.

10.  Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok.

11.  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2010, a także z wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 rok

16.  Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2010.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy.

18.  Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2010r.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych– Dariuszowi Połetkowi – z wykonania obowiązków w 2010r.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju– Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r..

22.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2010r.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Machale – z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 26.05.2010r.

24.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zdzisławowi Gajkowi – z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 26.05.2010r.

25.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2010r.

26.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – z wykonania obowiązków w 2010r.

27.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiktorowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r.

28.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Rodzynkiewiczowi – z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r.

29.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniżej załączonych plikach.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELEKTROTIM S.A.

Projekty Uchwał na WZA Spółki ELEKTROTIM S.A.

Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki ELEKTROTIM S.A.

Wzór pełnomocnictwa

Jednocześnie Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, iż dokumenty takie jak:

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2010r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, stanowią załączniki do raportów rocznych: jednostkowego i skonsolidowanego, opublikowanych w dniu 20 kwietnia 2011r.