Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 2019

Zarząd ELEKTROTIM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 4 lit. a) i § 26 pkt 15) Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. oraz art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 § 1, art. 402 § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 08 października 2019r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 08.10.2019r.