Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 2024

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 395 K.s.h. oraz § 23 ust. 2 i § 24 Statutu ELEKTROTIM S.A., informuje, iż w dniu 25.06.2024 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.