Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A., kierując się Rekomendacją II.R.6. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, powołała w dniu 24.04.2020 r. Pana Ariusza Bobera na Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. do pełnienia funkcji od dnia 01.08.2020 roku.

Według oświadczenia złożonego Spółce, zbadanego przez Radę Nadzorczą, Pan Ariusz Bober nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROTIM S.A., nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Ariusz Bober nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 31.10.2019 r. obecny Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A. Pan Andrzej Diakun będzie pełnić funkcję do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące Pana Ariusza Bobera powołanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. od dnia 01.08.2020r., tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Życiorys Pana Ariusza Bobera