Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznaczyło w dniu 20 czerwca 2023 roku na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy kwotę 14.974.513,50 PLN (słownie: czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzynaście złotych 50/100), tj. 1,50 PLN (słownie: jeden złoty 50/100) na 1 akcję ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie uchwaliło, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 7 lipca 2023 r. (dzień dywidendy).

Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom w dniu 28 lipca 2023 r. (termin wypłaty dywidendy).

Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.983.009 akcji.