Połączenie ELEKTROTIM S.A. i MAWILUX S.A.

W dniu 28.02.2018r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu połączenia ELEKTROTIM S.A. (spółka przejmująca) z MAWILUX S.A. (spółka przejmowana) zgodnie z wnioskiem ELEKTROTIM S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 30.01.2018r., informuje, że otrzymała w dniu 28.02.2018r. Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie w Rejestrze Przedsiębiorców połączenia Spółki ELEKTROTIM S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką MAWILUX S.A. z siedzibą w Ładach, przy ul. Grudzi 23, 05-090 Łady (jako Spółki Przejmowanej).

Zgodnie z Postanowieniem: połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 §  6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przejmowanej nie będą wydawane udziały w Spółce Przejmującej.

 Podstawę połączenia stanowią: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. z dnia 30 stycznia 2018r. oraz uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAWILUX S.A. z dnia 30 stycznia 2018r.

Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A.  (29.12.2017r.)

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, 54-156 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035081 („Spółka”), niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką MAWILUX S.A. z siedzibą w Ładach, przy ul. Grudzi 23, 05-090 Łady (jako spółką przejmowaną).

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ksh przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w planie połączenia z dnia 29 grudnia 2017r., opublikowanym na stronie internetowej Spółki: www.elektrotim.pl oraz jako załącznik do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 29.12.2017r.

Podjęcie uchwały o połączeniu planowane jest na dzień 30 stycznia 2018r.

Projekt uchwały o połączeniu Spółek zawiera raport bieżący nr 27/2017 z dnia 29.12.2017r. stanowiący ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. i jest zamieszczony na stronie internetowej Spółki w zakładce dedykowanej dla Walnych Zgromadzeń.

W terminie od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia do dnia podjęcia uchwały o połączeniu, akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentami związanymi z planowanym połączeniem, w tym wymienionymi w art. 505 § 1 w zw. z art. 516 § 5 i 6 ksh, znajdującymi się w siedzibie Spółki przy ul. Stargardzkiej 8 we Wrocławiu.

Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu ELEKTROTIM S.A. z MAWILUX S.A.  (15.01.2018r.)

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, 54-156 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035081 („Spółka”), niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze
połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką MAWILUX S.A. z siedzibą w Ładach, przy ul. Grudzi 23, 05-090 Łady (jako spółką przejmowaną). 

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ksh przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w planie połączenia z dnia 29 grudnia 2017r., opublikowanym na stronie internetowej Spółki: www.elektrotim.pl oraz jako załącznik do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 29.12.2017r.

Podjęcie uchwały o połączeniu planowane jest na dzień 30 stycznia 2018r. Projekt uchwały o połączeniu Spółek zawiera raport bieżący nr 27/2017 z dnia 29.12.2017r. stanowiący ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. i jest zamieszczony na stronie internetowej Spółki w zakładce dedykowanej dla Walnych Zgromadzeń.

W terminie od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu tj. od dnia 29.12.2017r. (raport bieżący nr 28/2017) do dnia podjęcia uchwały o połączeniu, akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentami związanymi z planowanym połączeniem, w tym wymienionymi w art. 505 § 1 w zw. z art. 516 § 5 i 6 ksh, znajdującymi się w siedzibie Spółki przy ul. Stargardzkiej 8 we Wrocławiu.

Plan połączenia ELEKTROTIM S.A. i MAWILUX S.A.

Porozumienie Zarządów ELEKTROTIM S.A. I MAWILUXS.A.

Sprawozdanie jednostkowe ELEKTROTIM S.A. (I półrocze 2017r.)

Bilans i RZiS MAWILUX S.A. na 30.11.2017r. 

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.01.2018r.