Połączenie ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o.

Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o. (10.10.2018)

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, 54-156 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035081 („Spółka”), niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką Eltrako Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Cmentarnej 22, 44-103 Gliwice (jako spółką przejmowaną).

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ksh przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w planie połączenia z dnia 10 października 2018r., opublikowanym na stronie internetowej Spółki: www.elektrotim.pl oraz jako załącznik do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 10.10.2018r.

Podjęcie uchwały o połączeniu planowane jest na dzień 13 listopada 2018r. Projekt uchwały o połączeniu Spółek zawiera raport bieżący nr 33/2018 z dnia 10.10.2018r. stanowiący ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. i jest zamieszczony na stronie internetowej Spółki w zakładce dedykowanej dla Walnych Zgromadzeń.

W terminie od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia do dnia podjęcia uchwały o połączeniu, akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentami związanymi z planowanym połączeniem, w tym wymienionymi w art. 505 § 1 w zw. z art. 516 § 5 i 6 ksh, znajdującymi się w siedzibie Spółki przy ul. Stargardzkiej 8 we Wrocławiu.

Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o planowanym połączeniu

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, 54-156 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035081 („Spółka”), niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką Eltrako Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Cmentarnej 22, 44-103 Gliwice (jako spółką przejmowaną).

 Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ksh przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w planie połączenia z dnia 10 października 2018r., opublikowanym na stronie internetowej Spółki: www.elektrotim.pl oraz jako załącznik do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 10.10.2018r.

 Podjęcie uchwały o połączeniu planowane jest na dzień 13 listopada 2018r. Projekt uchwały o połączeniu Spółek zawiera raport bieżący nr 33/2018 z dnia 10.10.2018r. stanowiący ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. i jest zamieszczony na stronie internetowej Spółki w zakładce dedykowanej dla Walnych Zgromadzeń.

 W terminie od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu tj. od dnia 10.10.2018r. (raport bieżący nr 34/2018) do dnia podjęcia uchwały o połączeniu, akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentami związanymi z planowanym połączeniem, w tym wymienionymi w art. 505 § 1 w zw. z art. 516 § 5 i 6 ksh, znajdującymi się w siedzibie Spółki przy ul. Stargardzkiej 8 we Wrocławiu.

Plan połączenia ELEKTROTIM S.A. z Eltrako Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. (na dzień 30.06.2018)

Bilans, RZiS Eltrako Sp. z o.o. (na dzień 01.09.2018)

Statut ELEKTROTIM S.A. 

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjoinariuszy w dniu 13 listopda 2018 roku

Spółka ELEKTROTIM S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2018 z dnia 13.11.2018r., informuje, że otrzymała w dniu 02.01.2019r. Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie w Rejestrze Przedsiębiorców połączenia Spółki ELEKTROTIM S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Eltrako Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Cmentarnej 22, 44-103 Gliwice (jako Spółki Przejmowanej).

Zgodnie z Postanowieniem: połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 §  6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przejmowanej nie będą wydawane udziały w Spółce Przejmującej.

Podstawę połączenia stanowią: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. z dnia 13 listopada 2018r. oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eltrako Sp. z o.o. z dnia 13 listopada 2018r.