Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 26 maja 2017r.

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402(1)§ 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje oodbyciu  się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 26 maja 2017r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 26.05.2017r.

Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. z dnia 26.05.2017r. dwóch punktów porządku obrad

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 26.05.2017r.

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 

Życiorys Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pana Krzysztofa Folty

Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

 

W związku z wnioskiem o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2017r. otrzymanym w dniu 04.05.2017r. od Akcjonariusza tj. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt. 32 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej" i pkt. 33 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Tym samym kolejny punkt dotychczasowego porządku obrad tj. 32, otrzymuje odpowiednio numer 34.

Zmieniony porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok
 16. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2016.
 17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2016.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2016.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Folty.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
 34. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 133 ze zm.), przekazuje:

 1. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad
 2. Ogłoszenie z dnia 05.05.2017r. ozmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanegona 26.05.2017 
 3. Projekty uchwa po zmianie porządku obrad z dnia 05.05.2017r.
 4. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika po zmianie porządku obrad z 05.05.2017r.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Zasadą Szczegółową nr II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Rada Nadzorcza uchyliła się od opiniowania projektów uchwał dotyczących Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów

KANDYDATURA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.

Pan KRZYSZTOF FOLTA

Pan MACIEJ WEJMAN