Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 7 czerwca 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.  -  7 czerwca 2016 r.

TREŚC UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A. WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

W dniu 7 czerwca 2016 roku, w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał oraz treść załączników do tych uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy.

Załączniki
1. Uchwały podjęte przez WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 07.06.2016r. wraz z tekstem jednolitym Statutu Spółki
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. uchwalony w dniu 07.06.2016r.
3. Polityka Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. w części dot. Rady Nadzorczej

 

INFORMACJA O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROTIM S.A. WRAZ Z PORZĄDKIEM OBRAD

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust. 2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 7 czerwca 2016r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok.
 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok
 16. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2015.
 17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2015.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2015.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 25.05.2015r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w roku 2015.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 25.05.2015r. do 31.12.2015r.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej  Spółki Pana Janusza Rybka.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowych postanowień statutu spółki i zastąpienie ich nowymi postanowieniami
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A.” w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 25/WZA/2013 z dnia 23 maja 2013 roku (23.05.2013r.) dotyczącej „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A.
 36. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:

 1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych,
 2. projekty uchwał,
 3. projekt nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,
 4. Porównanie zmian w statucie ELEKTROTIM z projektem
 5. projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 6. Porównie Regulaminu Walnego Zgromadzenia z projektem
 7. projekt „Polityki Wynagrodzeń” w części dot. Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 8. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Zasadą Szczegółową nr II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Rada Nadzorcza uchyliła się od opiniowania projektów uchwał dotyczących Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów. Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA na dzień 25.04.2016 r.

KANDYDATURA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.:

Pan Wojciech Heydel

Pan Jan Walulik