Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 23 ust. 4 lit. a i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., informuje o odbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

Polityka wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

 

W związku z otrzymaniem w dniu 2 czerwca 2021 roku od Pana Mirosława Nowakowskiego, akcjonariusza posiadającego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 roku, Spółka przekazuje w załączeniu:

1. ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. aktualne projekty wszystkich uchwał uwzględniające zmianę porządku obrad;
3. aktualny wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu.

ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA W SPRAWIE ZMIANY PORZĄDKU OBRAD WZA:

Żądanie akcjonariusza - Pana Mirosława Nowakowskiego 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianie z dnia 02.06.2021 r.:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok
 13. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połetkowi z wykonania obowiązków w roku 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 02.06.2020 r. do 31.12.2020 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walulikowi pełniącemu w roku 2020 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Nowakowskiemu pełniącemu w roku 2020 funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 27.07.2020 r. i funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r., oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Spółki w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Gąsior z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Gulka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2020
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 31. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za lata 2019 i 2020”
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany „Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”.
 33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie z dnia 25.05.2021 r. o zwołaniu WZA ELEKTROTIM S.A. na dzień 24.06.2021 r.

Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółk z dnia 02.06.2021 r.

Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA 24.06.2021 r.

Sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2020 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. i Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2020

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2020

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM z rok 2020 

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarżądu i Rady nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za lata 2019 i 2020

Raport biegłego rewidenta - ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 

Projekt zmiany "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A." 

Wniosek o podział zysku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2020 

Klauzula informacyjna WZA ELEKTROTIM S.A. 

 

KANDYDATURY DO RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.:

Pan Krzysztof Kaczmarczyk - życiorys kandydata 

Pan Jan Walulik - życiorys kandydata

Pan Maciej Posadzy - życiorys kandydata