Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1, § 2 i § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., inrofmuje, że odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 20.06.2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 20.06.2023 r.

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Życiorys Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. - Maciej Posadzy.

Dywidenda dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 20.06.2023 r.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2022 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku 2022, w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 13.12.2022r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Więznowskiemu z wykonania w roku 2022 obowiązków:
a. Członka Zarządu – od dnia 01.01.2022r. do dnia 13.12.2022r.;
b. Prezesa Zarządu - od dnia 14.12.2022r. do dnia 31.12.2022r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2022.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2022, w okresie od dnia 14.12.2022r. do dnia 31.12.2022r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2022.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2022.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA ELEKTROTIM S.A. na dzień 20.06.2023 r. Strona 2/5
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2022.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2022.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2022.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Posadzy.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
29. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2022”.
30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

KANDYDATURA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.:

1. Życiorys kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. - Maciej Posadzy