Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 23 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1, § 2 i § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., informuje o odbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022 r.

Polityka wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022 r.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2021 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok.

9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.

14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku 2021.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połetkowi z wykonania obowiązków w roku 2021.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Nowakowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 24.06.2021 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Posadzy pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walulikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2021.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2021.

24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Gabryjelskiego.

25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Lesława Kula.

26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

29. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 24/WZA/2019 z dnia 11.06.2019r., zmieniającej Uchwałę WZA nr 23/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r., w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

31. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2021”.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany „Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”.

33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 23.06.2022 r. za wyjątkiem projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA ELEKTROTIM S.A. na dzień 23.06.2022

2. Projekty uchwał na WZA ELEKTROTIM S.A. na dzień 23.06.2022

3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

4. Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA w dn. 23.06.2022

5. Projekt zmiany "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A."

6. Dokumenty do rozpatrzenia przez WZA ELEKTROTIM 23.06.2022 (zip)

7. Klauzula informacyjna WZA ELEKTROTIM S.A.

 

KANDYDATURY DO RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.:

Marek Gabryjelski - życiorys kandydata 

Lesław Kula - życiorys kandydata