Projekty uchwał na WZA

Projekty uchwał na WZA w dniu 25 maja 2015 r.

Projekt statutu ELEKTROTIM S.A. 

 

INFORMACJA O PROJEKTACH ZAMIENNYCH:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zaplanowanym na dzień 25 maja 2015r., zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki podjętą w dniu 22.05.2015r., Prezes Zarządu Spółki Pan Andrzej Diakun, będący akcjonariuszem ELEKTROTIM S.A., zamierza zgłosić projekty zamienne do trzech projektów uchwał na przedmiotowe Zgromadzenie. Projekty zamienne znajdują się poniżej w załącznikach

Projekt zamienny do projektu uchwał WZA nr 25 i nr 26

Projekt zamienny - projekt Statutu ELEKTROTIM S.A. - 2015 

Projekty zamienne dotyczą:

1) projektu uchwały nr 25/WZA/2015 w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce,

2) projektu uchwały nr 26/WZA/2015 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowegowraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej,

3) treści załącznika do projektu uchwały nr 27/WZA/2015 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki – projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zmiana projektów uchwał, które były przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 25/2015 z dnia 29.04.2015. dotyczy wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego. W stosunku do opublikowanego w dniu 29.04.2015r. projektu uchwał nr 25/WZA/2015,26/WZA/2015 i 27/WZA/2015, zmianie uległy następujące istotne elementy:

1) ilość warrantów subskrypcyjnych i Nowych Akcji będących przedmiotem Programu Motywacyjnego – było w projekcie: 316.991; jest w projekcie zamiennym: 116.991

2) w konsekwencji zmniejszenia ilości warrantów subskrypcyjnych i Nowych Akcji – zmianie uległa ilość warrantów przydzielanych za lata 2015, 2016 i 2017 (vide: § 2 ust. 4 projektu uchwały nr 25/WZA/2015)

3) kryteria przydziału warrantów subskrypcyjnych – osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Spółki wdanym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego 2015/2017 skonsolidowanego EBITDA(vide: § 3 ust. 1 (i) projektu uchwały nr 25/WZA/2015)

4) cena emisyjna jednej Nowej Akcji – było: „Cena emisyjna Nowych Akcji za dany rok Programu, emitowanych w ramach jednego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie stanowić kwotęrówną średniemu ważonemu obrotem kursowi akcji Spółki w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z okresu ostatnich sześciu miesięcy, wg stanu na dzień 31 marca danego roku Programu, pomniejszoną o 10%.”; jest w projekcie zamiennym: „Cena emisyjna jednej NowejAkcji będzie wynosiła 1,00 zł (słownie: jeden złoty)”.  

Zarząd ELEKTROTIM S.A. przekazuje niniejszą informację do publicznej wiadomości ze względu na umożliwienie uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznania się z treścią projektów zamiennych w stosunku do projektów opublikowanych w dniu 29.04.2015r. oraz podjęcie uchwał z należytym rozeznaniem.

 

KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ:

Pan Mirosław Nowakowski

Pan Mateusz Rodzynkiewicz