Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 08 października 2019

Zarząd ELEKTROTIM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 4 lit. a) i § 26 pkt 15) Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. oraz art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 § 1, art. 402 § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 08 października 2019r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 08.10.2019r. 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A., które odbyło się w dniu 8 października 2019r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszej informacji Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje:

 1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych,
 2. projekty uchwał,
 3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.
 4. informacja o ogólnej liczbie głosów na NWZA

KANDYDATURA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ:

Pan Jan Walulik

KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ:

Pan Marek Gabryjelski 

Pan Krzysztof Kaczmarczyk

Pan Rafał Gulka